ODGOVORNOST, KVALITETA I ZAŠTITA OKOLINE​

Odgovornost i kvaliteta su naše najveće vrline. Naša kompanija najveću pažnju poklanja upravo pravilnom Projekt Menadžmentu i Kontroli kvaliteta. Kontrola kvalitete je u našoj kompaniji formirana kao tro-stepeni sistem:

  1. Kariku kontrole kvaliteta proizvoda – Šef gradilišta/Poslovođa, koji su tu da se pobrinu da ugradnja materijala i proizvoda bude u skladu s tehničkim uputstvima i normama;
  2. Kariku kontrole kvaliteta proizvoda – Inženjer za kontrolu kvalitete, koji vrši nabavku materijala i provjeru kvalitete materijala prije dostavljanja na gradilište, te nakon ugradnje provjerava ispravnosti ugrađene opreme i po potrebi dodatne kontrole vrši slanjem uzoraka na laboratorijska ispitivanja. Ono što je najinteresantnije, politika firme je da inženjer kontrole kvalitete uvijek vrši i nabavku materijala, a prilikom ponuda generalno dostavljamo listu materijala, koje se u velikoj mjeri i držimo
  3. Kariku kontrole kvaliteta proizvoda – Direktor proizvodnje, koji je svoju karijeru izgradio u polju izvođenja građevinskih i građevinsko – zanatskih radova, te mu višegodišnje iskustvo osigurava sigurnost u procjeni kvalitete materijala i njegove ugradnje

Zaštita okoline je naša misija i odgovornost. Politika firme je da u slučaju kada nam to projektantski opisi  i ugovorene cijene dozvoljavaju, pri izboru materijala  planiranih za ugradnju, preferencijalni tretman imaju materijali od recikliranih sirovina i materijali koji su "okolišno prijateljski".  Preferiramo mašine na strujni pogon, te one koje imaju smanjenu emisiju gasova. Posebnu pažnju poklanjamo edukaciji uposlenika u segmentu "održivog urbanizma", ekologije i "Prijateljski orijentirane gradnje". Kompanija aktivno prati i učestvuje na FIDIC-ovim seminarima. Zaposleni inženjer koji vrši kontrolu kvalitete, certificiran je od strane FIDIC-a za održivu gradnju (Održiva gradnja i izgrađena okolina, Alati za održivu gradnju, Održivi Projektni Menadžment, Praktična implementacija održivog razvoja u projektovanju).

Gradimo odgovorno i kvalitetno, bez narušavanja okoline i okoliša, jer «prostor smo samo posudili od budućih naraštaja»!